Estats financers


Nota anterior

NOTA 27

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Conceptes Imports Imports
1 (+) Drets pendents de cobrament 13.012.490
(+) del pressupost 16.082.762
(+) del pressupostos tancats -
(+) d'operacions no pressupostàries 2.385.177
(-) de cobrament dubtós (5.455.450)
(-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva -
2 (-) Obligacions pendents de pagament (39.911.037)
(+) del pressupost (36.199.181)
(+) del pressupostos tancats -
(+) d'operacions no pressupostàries (3.711.856)
(-) obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva -
3 (+) Fons líquid 95.018.725
I Romanent de tresoreria afectat
II Romanent de tresoreria no afectat 68.120.178
III Romanent de tresoreria total (1 - 2 + 3 ) = (I + II) 68.120.178