Estats financers


Nota anterior Nota següent

NOTA 26

QUADRE DE FINANÇAMENT

26.1 - QUADRE DE FINANÇAMENT

(Import en euros) REAL
31/12/2014
REAL
31/12/2013
FONS APLICATS
1. Recursos aplicats en operacions de gestió 40.561.380 40.489.356
b) Aprovisionaments 11.963.727 11.520.290
c) Serveis exteriors 15.090.276 13.953.438
d) Tributs 1.990.829 2.175.351
e) Despeses de personal 10.425.522 10.508.945
g) Transferències i subvencions 155.291 37.000
h) Despeses financeres 117.940 77.654
i) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals 554.927 510.460
j) Dotació per a les provisions d'actiu circulant 272.868 1.706.219
 
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat 44.476.861 45.123.776
a) Destinats a l'ús general - -
b) Immobilitzacions immaterials 4.387.319 6.559.044
c) Immobilitzacions materials 13.598.979 15.486.405
e) Immobilitzacions financeres 26.490.563 23.078.327
 
5. Disminucions directes del patrimoni - 40.000.000
c) Reserves - 40.000.000
 
7. Provisions per a riscos i despeses 470.689 423.448
 
8. Dividends 7.300.000 7.294.368
a) Dividends 7.300.000 7.294.368
b) Dividend actiu a compte del resultat de l'exercici
 
TOTAL APLICACIONS 92.808.930 133.330.949
Excés d'orígens sobre aplicacions
(Augment del capital circulant) 2.011.911 -
 
FONS OBTINGUTS
1. Recursos procedents d'operacions de gestió
a) Vendes 90.554.354 84.238.526
f) Transferències i subvencions 12.679 -
g) Ingressos financers 1.752.695 1.208.229
h) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals 1.809.024 503.043
i) Provisions aplicades d'actius circulants 61.372 2.941.644
7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat
c) Immobilitzacions materials 630.717 688.288
8. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions - 1.951.628
 
TOTAL ORIGENS 94.820.841 91.531.358
Excés d'aplicacions sobre orígens
(Disminució del capital circulant) - 41.799.590

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT

(import en euros) 31/12/2014
Augments
31/12/2014
Disminucions
31/12/2013
Augments
31/12/2013
Disminucions
1. Existències 25.694 - - 705.573
2. Deutors 3.880.260 - - 2.856.241
3. Creditors - 5.068.474 - 3.480.047
4. Inversions financeres temporals - 1.088.491 - 35.168.947
5. Emprèstits i deutes a CT - - - -
7. Tresoreria 4.437.571 - 238.924 -
8. Ajustaments per periodificació - 174.648 172.294 -
 
TOTAL 8.343.525 6.331.613 411.218 42.210.809
 
Variació del capital circulant 2.011.911 - - 41.799.590

26.2 – CONCILIACIÓ RESULTAT COMPTABLE – RESULTAT OPERACIONS DE GESTIÓ

(import en euros) REAL
31/12/2014
REAL
31/12/2013
Resultat Comptable 24.922.675 23.699.013
+ Dotació amortitzacions i provisions d'immobilitzat 21.819.328 24.633.144
+ Dotació a les provisions per Jubilacions i Prejubilacions 2.111.826 769.246
+ Dotació provisions extraordinàries 3.733.005 -
+ Valor comptable dels actius donats de baixa 1.745.264 449.682
- Excessos de provisions Immobilitzat financer - (140.326)
- Excessos de provisions per a riscos i despeses (72.637) (320.384)
- Cessió dels actius donats de baixa (630.717) (688.288)
     
TOTAL RESULTAT DE LES OPERACIONS 53.628.744 48.402.087