Estats financers


Nota anterior Nota següent

NOTA 25

FETS POSTERIORS

El consell d’administració ha aprovat en data 22 de gener de 2015 el pagament d’un dividend amb càrrec al resultat de l’exercici 2014 d’un import de 7.300.000 euros.

Mesures cautelars aprovades en el marc del procediment sancionador contra l’entitat bancaria Banca Privada d’Andorra, SA :

Per edicte de data 11 de març de 2015 es van fer públiques les mesures cautelars aprovades en el marc del procediment sancionador incoat per l’INAF contra la societat Banca Privada d’Andorra, SA (en endavant, BPA) i que van comportar la suspensió provisional del Consell d’Administració de BPA i el nomenament de 3 administradors provisionals.

Addicionalment, el Govern en la sessió de data 16 de març de 2015 va aprovar un Decret de mesures cautelars de caràcter temporal en relació a l’operativa de clients de BPA (Decret del 16-03-2015 d’aprovació de mesures cautelars de caràcter temporal en relació a l’operativa de clients de Banca Privada d’Andorra S.A.) per tal de “preservar els interessos dels clients i salvaguardar l’estabilitat i el valor de l’entitat, així com salvaguardar l’estabilitat i reputació del sistema financer andorrà, promoure la confiança en aquest i contribuir a reduir el risc sistèmic.“ En aquest Decret “Es faculta als administradors provisionals mancomunats de Banca Privada d’Andorra S.A. perquè en l’exercici de les seves funcions puguin adoptar les mesures cautelars i temporals que considerin adients en relació amb l’operativa corrent nacional i internacional de l’entitat, tot tenint en compte les circumstàncies extraordinàries del moment,”.

Sense poder determinar, a la data de formulació d’aquests comptes, l’impacte del procediment esmentat, s’informa, que la posició del Servei de Telecomunicacions d’Andorra amb l’entitat bancària indicada és la següent :

Situació 31/12/2014 Situació a data
11/03/2015
Compte corrent 89.550 57.829
Certificats de dipòsit a curt termini 3.775.000 4.055.000
Deute públic del Govern d'Andorra (diferents emissions) 4.203.286 4.203.286
Fons Inversió 2.646.268 2.720.122