17

7.305.912
21.565.761
177.580
3.233.179
19.209.450
58.209
358.411
904.042
498.879
53.311.423
1.606.308
43.635.216
506
TOTAL FACTURACIÓ OPERADORS 45.242.031
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI 98.553.453