Capital Prima d'emissió Reserva de revaloració Altres reserves Instruments de capital propis Resultats d'exercicis anteriors Altres aportacions de socis Resultat de l'exercici Dividend a compte TOTAL
D) Saldo ajustat a 01/01/15* 50.000.000 0 0 267.477.237 0 0 0 0 0 317.477.237
I - Resultat de l'exercici 32.398.879 32.398.879
II - Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net 0
III - Operacions amb socis i propietaris 0 0 0 (-)7.035.185 0 0 0 0 (-)26.580.000 (-)33.615.185
1 - Distribució de dividends ** (-)7.476.803 (-)26.580.000 (-)34.056.803
2 - Ampliacions / reduccions de capital 0
3 - Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) 0
4 - Altres moviments *** 441.617 441.617
IV Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Traspàs del resultat 0 0 0
- Aplicació resultat exercici anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) Saldos a 31/12/15 50.000.000 0 0 260.442.052 0 0 0 32.398.879 (-)26.580.000 316.260.931